صـدامــوداری؟؟☎

 

 


گراهام بل: الو عشقم صدامو داری ؟ چرا جواب نمیدادی ؟📞📞
زنش: ببخشید داشتم با دوستم حرف میزدم.

 گراهام بل:قربون اون عقلت برم من تازه نیم ساعته تلفن رو اختراع کردم!❤❤❤😐😐

 

زن است دیگر😂

  • کریمه کریمی

 


•|دستورِ صرفِ افعالِ ادبیات را دور بریز!
در ادبیاتِ من،
دوست‌داشتن را فقط یڪ‌جور می توان صرف ڪرد...
💕 دوستَت‌دارم ،
💕 دوستَم‌داری ،
 و دیگری غلط می‌کند دوستَت داشته باشد! |•
<🤨😌♥️>

 

  • کریمه کریمی

هـرجـای‌جـهـانــ🌍

 

 

تـوهرجـای‌جـهـان‌بـاشـی

بـرات‌ازدورمـــیــمـــیـرم❤❤

  • کریمه کریمی

کریمه کاف

گــرافـیسـت🎨

شخصی می‌گفت : "من شانزده سال دارم"
سرنوشت ساز خردمند به او خرده گرفت : "نباید بگویی شانزده سال دارم ، باید بگویی شانزده سال ندارم !"
راستی شما به جای سال‌هایی که دیگر ندارید ، چه دارید ؟
Designed By Erfan Powered by Bayan